Szkolenia ADR

Szkolenia dla kierowców zawodowych, których praca związana jest z przewozem materiałów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Szkolenia prowadzone przez upoważnionego prelegenta, zakończone egzaminem państwowym.

Opis szkolenia

Proponowane szkolenie trwa 5 dni roboczych. Obecnie realizujemy szkolenia w dwóch ośrodkach szkoleniowych: w Słubicach oraz w Czechowicach-Dziedzicach
 
Koszt szkolenia: 
  • Kurs PODSTAWOWY – 700 zł brutto
  • Kurs CYSTERNY – 500 zł brutto
  • Kl. 1 – 500 zł brutto
  • Kl. 7 – 500 zł brutto

Aktualne szkolenia

Słubice
19-21.03.2024 - kurs podstawowy
22-23.03.2024 - kurs specjalistyczny przewóz w cysternach
23.03.2024 - egzamin
 
Czechowice – Dziedzice 
12-14.03.2024 - kurs podstawowy
15-16.03.2024 - kurs specjalistyczny przewóz w cysternach
16.03.2024 - egzamin
 
 
 
 
Uwaga! Szkolenia odbęda się w planowanych terminach po zebraniu odpowiedniej ilości kursantów. 

Program szkolenia ADR początkowego (kurs podstawowy)

1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR
2. Główne rodzaje zagrożeń- podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków
3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
7. Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych
8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) – wymagania i sposób użycia
9. manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środku ostrożności, podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm
10. informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego
11. ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
12. ochrona towarów niebezpiecznych
13. dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego
14. Zajęcia praktyczne tematyka zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 listopada (Dz. U. z 2019 r. poz. 2383)
15. Gaszenie pożarów – nabycie umiejętności posługiwania się gaśnicą w szczególności w przypadku zdarzeń dotyczących towarów niebezpiecznych
16. Pierwsza pomoc- poznanie sposobów postępowania w przypadku obrażeń będących skutkiem oddziaływania towaru niebezpiecznych Postępowanie w przypadku wypadku lub awarii- uświadomienie skutków które może spowodować wypadek lub awaria środka transportu przewożącego towary niebezpieczne, oraz przedstawienie wytycznych w zakresie odpowiedniego działania
 

Program szkolenia ADR początkowego (kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach)

1. zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
2. wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności pojazdów i ich wymagań technicznych, budowa cystern i ich wyposażenie
obsługowe i konstrukcyjne, kody cystern, rodzaje i terminy badań cystern
3. ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
4. dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami oraz umieszczania nalepek
5. Zajęcia praktyczne tematyka zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 listopada (Dz. U. z 2019 r. poz. 2383)
Gaszenie pożarów – nabycie umiejętności posługiwania się gaśnicą w szczególności w przypadku zdarzeń dotyczących towarów niebezpiecznych
Pierwsza pomoc- poznanie sposobów postępowania w przypadku obrażeń będących skutkiem oddziaływania towaru niebezpiecznych Postępowanie w przypadku wypadku lub awarii- uświadomienie skutków które może spowodować wypadek lub awaria środka transportu przewożącego towary niebezpieczne, oraz przedstawienie wytycznych w zakresie odpowiedniego działania
Marek Zapotoczny
Specjalista ds. szkoleń ADR, konsultant handlowy