Jak prawidłowo rozliczać płacę kierowców? – zgodnej z wymogami służb kontrolnych PIP; służb niemieckich; służb francuskich

Czas trwania: 8h
Szkolenie dedykowane dla osób naliczających wynagrodzenia kierowców tj. kadrowe, księgowe,
właścicieli firm transportowych jak również osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe.
 

Opis szkolenia

Podczas szkolenia przechodzimy procedurę nawiązania, podtrzymania oraz rozwiązania stosunku pracy z pracownikami zatrudnianymi na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony. Uczymy się jak sporządzić umowę o pracę oraz zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące zasad naliczania wynagrodzenia polskiego, kosztów związanych z podróżami służbowymi, dopłatami do płac minimalnych na terenie Niemiec, Francji. Wszystkie zagadnienia teoretyczne poparte są licznymi ćwiczeniami rozliczeniowymi, które opierają się o dane rzeczywiste z kart kierowców.
 
Każdy kursant uczestniczący w szkoleniu zostanie wyposażony w liczne wzory tj. oświadczenia, umowy, zakres obowiązków, informacje o warunkach zatrudnienia, regulamin podróży służbowej.
 

MODUŁ II – przygotowanie pod kontrolę PIP oraz rozliczenia

1. Jaki jest zakres kontroli Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy?
2. Jakie są procedury kontroli oraz możliwe konsekwencje?
3. Kiedy zastosować obwieszczenie, porozumienie zmieniające, aneks?
4. Czy warto stosować regulamin pracy oraz wynagrodzenia i kiedy jest obowiązkowy?
5. Jakie zapisy stosujemy w umowie o pracę, a jakie w informacjach o warunkach zatrudnienia?
6. Jak wybrać najkorzystniejszy okres rozliczeniowy?
7. Czy obowiązkowe jest zgłoszenie przedłużenia okresu rozliczeniowego?
8. Kiedy możemy zastosować 12-miesięczny okres rozliczeniowy?
9. Jak prawidłowo stworzyć harmonogram czasu pracy?
10. Ile wynosi maksymalny średniotygodniowy czas pracy kierowcy ?
11. Ile maksymalnie może pracować kierowca w przeliczeniu na tydzień pracy?
12. Ile wynosi maksymalny czas jazdy w tygodniu kierowcy?
13. Czy kierowca samochodu o DMC powyżej 3,5 tony może pracować u więcej niż jednego pracodawcy?
14. Jaką definicję tygodnia stosujemy w wyżej wymienionych punktach 10,11,12?
15. Jaką ustalić porę nocną w firmie? (8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00)
16. Jaki dodatek zapłacić za pracę w porze nocnej?
17. Jak ustalić „drugą” porę nocną w firmie? (4 godziny pomiędzy 00:00 a 7:00)
18. Jakie zdarzenia rejestrowane przy pomocy tachografu zaliczamy do czasu pracy?
19. Gdzie uregulować zapis dotyczący „drugiej” pory nocnej?
20. Czy warto zmienić kodeksową definicję godzin niedzieli i świąt?
21. W jaki sposób udokumentować nieobecność kierowcy w pracy?
22. Ile wynosi maksymalny limit godzin nadliczbowych na rok?
23. Jakie występują niezgodności interpretacyjne w sprawie maksymalnego limitu godzin nadliczbowych?
24. Jaki wybrać system rozliczeniowy w transporcie… Podstawowy? Równoważy? Zadaniowy? Mieszany? Przerywany?
25. Jak stworzyć harmonogram czasu pracy kierowcy?
26. Co zaliczamy do czasu pracy kierowcy?
27. Kiedy powstają nadgodziny 100%, 50% ?
28. Jakiej użyć synchronizacji doby pracowniczej?
29. Jak rekompensować nadgodziny czasem wolnym na wniosek lub bez wniosku pracownika?
30. Kiedy należy zaliczyć przerwę śniadaniową do czasu pracy kierowcy?
31. Jak prawidłowo sporządzić wniosek o oddanie nadgodzin w stosunku 1:1?
32. Kiedy powstaje dyżur 50%, 100%?
33. Kiedy dyżur jest zaliczany do czasu pracy?
34. Jak rekompensować dyżur czasem wolnym na wniosek lub bez wniosku pracownika?
35. Czy dyżur 50% można rekompensować?
36. Jak rozliczyć okres dyspozycyjności w obsadzie kilkuosobowej?
37. Czy możemy potrącić wynagrodzenie za „nieusprawiedliwiony postój”?
38. Których okresów postojów nie zaliczamy do czasu pracy kierowcy oraz czasu dyspozycyjności?
39. Kiedy naliczyć dodatek za godziny pracy przypadające na porę nocną?
40. Czy warto wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy kierowcy?
41. Kiedy powstają nadgodziny z tytułu nakładania się dób pracowniczych?
42. Jak oddawać dni wolne za pracę wykonaną w sobotę, niedzielę lub święto?
43. Odpoczynki dobowe - 11 godzin? 9 godzin? 3 godziny + 9 godzin?
44. Jak obliczać i wypłacać godziny średniotygodniowe?
45. Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie?
 

MODUŁ II – przygotowanie pod kontrolę PIP oraz rozliczenia

46. W jakich przypadkach Minimalna stawka godzinowa Znajduje zastosowanie?
47. Obowiązek przechowywania dokumentacji dla umowy zlecenie?
48. Jaka stawka minimalna dla umowy zlecenie?
49. Czy istnieje obowiązek naliczania delegacji dla kierowców samochodu ciężarowego?
50. Kiedy następuje rozpoczęcie oraz zakończenie podróży służbowej?
51. Czy ryczałt za nocleg wykonany w kabinie samochodu może zostać ujęty w kosztach?
52. W jakiej formie wprowadzamy zmiany dotyczące wysokości naliczanej diety?
53. Jak traktować odcinki polskie delegacji zagranicznej?
54. Jak rejestrować przekroczenia granic?
55. Jak wypisać polecenie wyjazdu?
56. Jak wykryć manipulacje w zakresie miejsca noclegu kierowcy?
57. Czy możemy obniżyć stawki diety przy delegacji zagranicznej?
58. Czy obowiązkowe jest wypłacenie zaliczki na poczet podróży służbowej?
59. Wg jakiego kursu powinniśmy rozliczyć podróż służbową?
60. W jakich przypadkach możemy potrącić część diety kierowcy?
61. Kiedy nie możemy naliczyć ryczałtu za nocleg wykonany w kabinie kierowcy?
62. Co powinno się znaleźć na rozliczeniu podróży służbowej?
63. Czy wypłacać ekwiwalent za pranie pościeli?
64. Kiedy możemy zastosować odstępstwo od naliczania płacy minimalnej MiLoG?
65. Gdzie należy zgłosić oddelegowanie kierowcy do pracy na terenie Niemiec?
66. Na jaki czas maksymalny możemy zgłosić oddelegowanie kierowcy?
67. Jakie dokumenty kierowca ma obowiązek posiadać podczas kontroli na terenie Niemiec?
68. Jakie sankcje grożą przedsiębiorstwu za niespełnienie wymogu wyrównania wynagrodzenia do płacy minimalnej Niemiec?
69. Czy podróż służbową możemy zaliczyć do płacy minimalnej MiLoG?
70. Jak poprawnie wyrównać wynagrodzenie do płacy minimalnej obowiązującej na terenie Niemiec?
71. Wg jakiego kursu należy wyrównać wynagrodzenie minimalne?
72. Czy wyrównanie wynagrodzenia do płacy minimalnej przysługuje kierowcy zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej?
73. Jak wygląda kontrola polskich firm w zakresie prawidłowości naliczania płacy minimalnej?
74. Które dodatki są uwzględnione w ramach płacy minimalnej MiLoG?
75. Które dodatki nie są uwzględnione w ramach płacy minimalnej MiLoG?
76. Jak prawidłowo stosować pomniejszenia zgodne z rozporządzeniem o składkach na ubezpieczenie społeczne SvEV?
77. Wg jakiego klucza niemieckie służby administracyjne naliczają mandaty za nie spełnienie wymogu wyrównania wynagrodzenia do płacy minimalnej?
78. Czy podróż służbową możemy zaliczyć do płacy minimalnej Loi Macron?
79. Kiedy możemy zastosować odstępstwo od naliczania płacy minimalnej Loi Macron?
80. Gdzie głosić oddelegowanie kierowcy do pracy na terenie Francji?
81. Na jaki okres zgłosić oddelegowanie pracownika do pracy na terenie Francji?
82. Czy przedstawiciel na terenie Francji jest obowiązkowy?
83. Jakie wymogi musi spełnić przedstawiciel?
84. W jakie dokumenty musi zostać wyposażony kierowca przed wjazdem na teren Francji?
85. Wg jakiej stawki należy naliczać wyrównanie do płacy minimalnej Loi Macron?
86. Jak prawidłowo naliczyć dodatek stażowy kierowcy?
87. Jak prawidłowo naliczać dodatki za pracę w niedziele lub święta?
88. Jak rozliczyć podwójne stanowiska pracy?
89. Co to jest „amplituda”?
90. Jak wyliczyć amplitudę
91. Jak wyliczyć dodatki za przekroczenie normy czasu pracy tygodniowej oraz miesięcznej?
92. Jak wyliczyć wyrównanie do płacy minimalnej wg „współczynników”?
93. Jakie grożą sankcje finansowe przedsiębiorcy niespełniającego wymogów Loi Macron?

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz: materiały drukowane, wzory dokumentów w formie elektronicznej.