Reklamacja produktu

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy dla Klientów niebędących Konsumentami oraz 24 miesiące dla Konsumentów i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,
1.3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu,
1.4. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
2.2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje.etoll@lontex.pl lub pisemnie na adres: ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice Dziedzice,
2.3. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
2.4. dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice Dziedzice,
2.5. sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
2.6. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad,
2.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.