Stawka VAT 0% w transporcie

Data: 30.03.2020 r. Autor: LONTEX
W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, zwracamy Państwa uwagę na zapis par. 6. mówiącego o obniżeniu do wysokości 0% stawki podatku za usługę transportu towarów w transporcie międzynarodowym. Załączamy również ustawę o podatku od towarów i usług, do jakiej należy się odnieść, celem spełnienia warunku wymienionego w par. 6
 
 
 
Zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia MF w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 527), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do:
  1. usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
  2. wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
  3. usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
  • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
 
 
W myśl §6 ust. 2 rozporządzenia, przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.
 
 
Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 VAT, dokumentami tymi są list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora).
 
___________
ZAŁĄCZNIK 1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych
ZAŁĄCZNIK 2 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535)