Przedłużenie ważności legalizacji taksometrów

Data: 03.04.2020 r. Autor: LONTEX
Na stronie Okręgowego Urządu Miar pojawił się poniższy komunikat, mówiący o odroczeniu terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego
 
 
 
KOMUNIKAT
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) wprowadzającej m.in. epizodyczne przepisy w ustawie Prawo o miarach informujemy, że na podstawie art. 29 zmieniającej ustawy można wystąpić do organu administracji miar z wnioskiem o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego. Wraz z wnioskiem należy złożyć stosowne oświadczenie.
 
Wzór wniosku wraz z oświadczeniem można pobrać poniżej.
 
Wniosek oraz oświadczenie, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Organ administracji miar, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób.
 
Odroczenie terminu legalizacji i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji jest bezpłatne.
 
 
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
Źródło: http://www.katowice.gum.gov.pl/